Kurser

 

 

» Training on work

» Kursus med mentorstyrring
» Teamtrænings kurser

» Telefontræningskursus

» Proceskurser

» Bestyrelseskurser

 


 

Training on work

 

Dette kursus henvender sig til den medarbejder der har brug for at ”komme videre” i rollen som kunderådgiver. Der trænes individuelt med den enkelte medarbejder på vedkommendes arbejdsplads medens kunderne betjenes. Der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejder kunnen, og herefter plukkes der i nedenstående emner, således de største behov ved medarbejderen bearbejdes først.

 

 

Spørgeteknik.

 • Indlevelsesevnen i kundens ”problem”.
 • Den optimale kundebetjening set ud fra såvel selskabets som kundens synspunkt.
 • Telefonkultur – herunder træning i visualisering gennem telefonen.
 • Salg gennem telefonen
 • Tilbudsgivning og ikke mindst en effektiv opfølgning på de afgivne tilbud.
 • Planlægning af de forskellige arbejdsopgaver i løbet af en dag.
 • Konkurrentkendskabets optimale anvendelse i den daglige rådgivning.
 • Optimal udnyttelse af selskabets EDB – system i.f.t. kunderådgivningen

 

Det er en forudsætning at kursisten er ”hjemme” i egne produkter og EDB-system. Det er ligeledes vigtigt, at der er arbejdsopgaver under hele forløbet (Kundebetjening via telefon eller personligt fremmøde, opfølgning på tilbud samt andet aftalt arbejde), da der ikke er lagt op til de lange foredrag og teoretiske udredninger – teorien kommer ind sammen med at man øver sig på kunden.

 

Max. 3 timers træning pr. gang, og oftest er 2 eller 3 trænings pas nok til at de nye vaner er implementeret i dagligdagen. Er det ikke nok vil det sandsynligvis være nedenstående type kursus der skal afdække mulighederne for medarbejderen.

 

 

Mentor – funktionen

 

Dette kursus henvender sig til medarbejdere, der ”er kørt fast” i den daglige rutine. Samt medarbejdere der under en udviklingsproces ikke ”kan følge med”, føler sig stresset af alle de nye ting, og måske føler, at ledelsen ikke tager nok hensyn til en mangeårig medarbejder. Typisk siger disse medarbejdere; ”Det var nu meget bedre i gamle dage”. Der kan være arbejdsopgaver som den enkelte dissideret er bange for (f.eks. aktiv udringning til kunder de ikke kender) – her trænes der meget mentalt inden teknikkerne og metoderne trænes.

 

Formålet er at få udvidet deres aktionsfelt således, at nye ting ikke er ”et nødvendigt unde”, men en mulighed for at få en indholdsrig arbejdsdag, med spændende udfordringer.

 

Der er tale om mental træning på enkeltmandsniveau. Træningspassene vil vare mellem 2 og 3 timer, afhængig af kompleksiteten. Som regel vil 1 til 2 træningspas være nødvendige for at sikre en varig udvikling.

 

 

Teamtræning

 

Dette kursus henvender sig til både bestående teams og teams der skal til at sammensætte. Denne del er et teoretisk kursus, hvor man giver bestående teams et redskab til at forstå, hvorfor de andre teamdeltagere reagerer som de gør i forskellige situationer. Tit ender et sådan kursus også i, at teamet bliver enige om, at omfordele teamets opgaver mellem sig, så opgaverne bliver løst mere optimalt at ”de rigtige” medarbejdere.

Kurset tager udgangs i, at vi alle er forskellige, og at det skal vi blive ved med at være. Men når det er sagt, så er det også vigtigt at teamet har en fælles forståelse og accept af denne forskellighed. Dette kursus vil også kunne bruges i teams hvor der er store og små samarbejdsproblemer teamets medlemmer imellem.

 

Der kan ligeledes laves en teamtrænings del, der på det praktiske plan træner det at arbejde sammen. Her udsættes teamet for en række samarbejdsøvelser der har til formål, for det første at anskueliggøre vigtigheden for samarbejdet samt træne de færdigheder der er nødvendige.

 

Fælles for begge kurser er, at der indgår en lille test der viser (på et ikke særligt videnskabeligt plan) hvilken profil man er inden for de 4 profiler, der skal til for at have det perfekte team.

 

Første del vil typisk være en 6 til 8 timers seance på én dag.

 

Den praktiske træning kan arrangeres så der kun afsættes 2 timer, hvor 6 timer og hele 2 dage også vil være en mulighed. Alt sammen afhænger af en analyse sammen med den ansvarlige for teamene samt hvilket mål der bliver sat for undervisningen. Disse teamtræninger vil kunne arrangeres såvel udendørs som indendørs træning.

 

 

Telefontræningskursus

 

Kurset henvender sig til såvel nye som gamle telefonsælgere. Formålet er, at få konverteringsgraden fra emne til salg til at stige.

 

Der undervises i grupper af max. 10 personer. Dagen er tilrettelagt med teori de første ca. 2 timer, og derefter udringning i ca. 3 timer. Efter dette tilbage i teorilokalet hvor de indhentede erfaringer drøftes, nye mål sættes og dagen slutter med yderligere udringning.

 

Det optimale udbytte af kurset fås ved, at man mødes en halv dag ca. 3 til 4 uger senere, for at sikre, at fokus stadig er på de nyindlærte ting.

 

Flg. overskrifter danner baggrund for den teoretiske undervisning.

 

 • Fordomme/forhindringer/barrierer/blokeringer
 • Indledning på samtalen
 • FREM (salgsteknik).
 • Værktøjer til udringning
 • Konkurrentinformation
 • Udarbejdelse af manuskript
 • Planlægning og forberedelse        
 • Øvrige uløste barrierer og problemstillinger i.f.m. udringning.

 Proceskurser

 

Der kan løses mange problemstillinger i de enkelte firmaer gennem PROCESKURSER.

Proceskurser tager udgangspunkt i den problemstilling firmaet gerne vil have løst, og så inddrager vi virksomhedens ansatte i denne proces.

  

Dette giver ejerskab, vi-følelse og forståelse for forandringer. Disse proceskurser aftales i sagens natur individuelt med virksomhedens ledelse, hvor mål og omfang fastlægges.

 

 

Bestyrelses kursus

 

Dette kursus henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer. Den største udbytte for en bestyrelse er, når den samlet deltager i kurset der varer ca. 8 timer. Det optimale er afholdelse af kurset på en dag, men det kan også skæres over i 2 eller 3 aftenkurser.

 

Kurset giver bl.a. et overblik over ansvar og forpligtigelser som bestyrelsesmedlem. Kursets populære overskrift er; ” Fra kaffeklub til professionel bestyrelse.”

 

Kurset indeholder flg. hovedoverskrifter;

 

 • Det juridiske ansvar som bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelsens sammensætning – her testes alles profil til senere brug i arbejdsfordelingen.
 • Arbejdsopgaver i bestyrelsen – evt. eksisterende plan revideres.
 • Afvikling af bestyrelsesmøder. Herunder fra indkaldelse til godkendelse af referat.
 • Referater – hvordan sikrer vi os, at disse er juridisk holdbare.
 • Bestyrelsens forretningsorden
 • Alt omkring generalforsamlingen – fra indkaldelse til efter afviklingen.
 • Bestyrelsen kontakt med omverdenen – åbenhed – delagtiggørelse m.m.
 • Specifikke emner som bestyrelsen ønsker der skal arbejdes med.

 

Kurset kan planlægges således, at det kulminerer med en generalforsamling, hvor underviseren evt. kan bruges som dirigent.

 

Der kan ligeledes laves en ”konsulentordning” med en ”hotline”, hvor den enkelte forening døgnet rundt kan få hjælp med besvarelse af specifikke spørgsmål som bestyrelsen ønsker rådgivning om.


 

Priser

 

Da alle opgaver tilrettelægges individuelt, kan du få et konkredt tilbud, ved at ringe til os og oplyse idé, omfang og emne.

 

 Læs mere;

 

Training On Work »
Mentor-funktionen »
Teamtræning »
Proceskurser »
Bestyrelseskurser »
Telefontræning »
Priser »

 

 

"Den der føler sig færdiguddannet - er ikke uddannet men FÆRDIG."

EUROPEAN CONSULT (RASK&NIELSEN GROUP)